Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
CRBR od 13 lipca 2020 r. - Gembicka - Wilk Consulting Tax & Law

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

CRBR od 13 lipca 2020 r.

Do dnia 13 lipca 2020 r. jesteście Państwo zobowiązani zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) o beneficjencie rzeczywistym.

Rejestru dokonuje się na stronie https://crbr.podatki.gov.pl

Kim jest Beneficjent Rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty – definicja ustawowa:

W najprostszy sposób można napisać, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które w sposób faktyczny pełnią władzę nad danym podmiotem. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wskazuje szczegółowo na cechy pozwalające uznać daną osobę za beneficjenta rzeczywistego.

Zgodnie z definicją ustawową beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez daną organizację, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Z innej strony najprościej obrazując beneficjentem rzeczywistym zawsze będzie ostateczny odbiorca korzyści wykonywanych działalności, osoba fizyczna, właściciel spółki, udziałowiec, akcjonariusz.

Beneficjent rzeczywisty osoby prawnej (Spółki)

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółkę, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), tj. uprawnień podmiotu dominującego,
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze (np. członek zarządu) w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Do niniejszego rejestru nie wpisujemy prokurentów.

Kto zgłasza i aktualizuje dane w CRBR?

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania danego podmiotu za pośrednictwem strony internetowej rejestru w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS. Dotyczy to spółek, które powstawały już po uruchomieniu CRBR czyli od 13 października 2019 r.

W przypadku podmiotów istniejących i wpisanych do KRS w latach poprzednich obowiązek ten należy wypełnić w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów tj. do dnia 13.04.2020 r., termin ten ustawą COVID-19 wydłużono do 13.07.2020. Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru w powyższym terminie zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Do dokonania wpisu potrzebne będą podstawowe dane spółki (NIP, KRS, Nazwa spółki) niestety na dzień dzisiejszy kreator sam nie pobiera danych oraz dane beneficjentów takie jak:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • państwo zamieszkania
 • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień mu przysługujących

Co z RODO?

Podkreślić należy, że ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego w CRBR nie wymaga jego zgody.