Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
SPÓŁKA ESTOŃSKA – projekt na rok 2022 - Gembicka - Wilk Consulting Tax & Law

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

SPÓŁKA ESTOŃSKA – projekt na rok 2022

Estoński CIT został wprowadzony do Polski w 2021 roku. Roboczo nazywany jest ryczałtem od dochodów spółek. Założeniem spółki było promowanie inwestycji, brak podatku tak dług jak zysk pozostaje w spółce. Wykluczenia oraz zasady nałożone na spółkę były ciężkie do spełnienia. W 2021 w Polsce założono jedynie 300 takich spółek, a nasze Biuro miało przyjemność założenia jednej z nich. Rok 2022 oraz założenia – projekty NOWEGO ŁADU całkowicie zmieniają charakter tej spółki, co czyni ją godną przemyślenia jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2022.

Kto od 2022 może płacić Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych:

 • spółki z o.o.,
 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne osób fizycznych

Warunkiem bezwzględnym dla CIT Estońskiego jest zatrudnianie na umowę o prace 3 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) – z wyłączeniem udziałowców przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a gdy rok podatkowy nie jest okresem kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym (art. 28j ust1 pkt3)

Jakie spółki nie mogą zarejestrować się na CIT Estoński: (brak zmiany w porównaniu do 2021)

 • Przedsiębiorstwo finansowe, Instytucje pożyczkowe
 • Podmiot uzyskujący dochody w SSE (specjalna strefa ekonomiczna)
 • Podmiot w likwidacji/upadłości
 • Podmiot utworzony przez połączenie, podział, wydzielenie (2 lata karencji) (art. 28k) w tym ZCP
 • Podmiot uzyskujący więcej niż 50% przychodów z działalności finansowej lub z transakcji z podmiotami powiązanymi (art. 28just. 1 pkt 2 – z wierzytelności, odsetek, poręczeń, praw autorskich, ze zbycia i realizacji praw instrumentów finansowych itp.)
 • Podatnik mający udziały w innych spółkach (art. 28just. 1 pkt 5 o charakterze powierniczym)
 • Jednostki sporządzająca sprawozdanie finansowe wg MSR (art. 28just. 1 pkt 6)

Spółka Estońska od 2022 roku nie będzie obwarowana kryteriami przychodowymi, które będą mogły być bez ograniczeń (rok 2021 100 mln zł). W projekcie zmian brak jest też kryterium inwestycji

Dochód uzyskany z takiej spółki jako wypłacona dywidenda nie podlega daninie solidarnościowe

Rodzaj dochodu – przedmiot opodatkowania Moment zapłaty (art. 28t)
Dochód z różnicy między przychodami/kosztami bilansowymi a podatkowymi (art. 7aa) – dotyczy spółek przekształcanych lub zmieniających formę opodatkowania stare spółki Z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem. W przypadku stosowania opodatkowania Estoński CIT w sposób nieprzerwany przez okres dłuższy niż 4 lata podatkowe zobowiązanie podatkowe wygasa w całości
Dochód z przekształcenia (art. 7aa) gdy spółka nie jest nowa tylko przekształcana lub spółki które w ciągu ostatnich 24 miesięcy były przekształcane W terminie zapłaty CIT rocznego albo w częściach przez 2 lata
Dochód w wysokości ukrytych zysków (art. 28must. 1 pkt 2) – jest to opodatkowane, nadwyżka cen od wartości rynkowej transakcji, zysk przeznaczony na podniesienie kapitału, darowizna, reprezentacja, prezenty. Beneficjentem są udziałowcy, akcjonariusze lub osoby z nimi powiązane. Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonania świadczenia
Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 28must. 1 pkt 3) – jest opodatkowane Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonania świadczenia
Dochód z tytułu nadwyżki wartości rynkowej składników majątku nad wartość podatkową (w przypadku łączenia/podziału podmiotów) (art. 28must. 1 pkt 4) Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

(art. 28must. 1 pkt 6) – jest opodatkowane

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane
Dochód z tytułu zysku netto –w przypadku rezygnacji z ECIT (art. 28m ust. 1 pkt 5) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji
Dochód z tytułu podzielonego zysku (dywidenda i zaliczka na dywidendę) (art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 2)

Dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat z lat sprzed Estoński CIT (art. 28must. 1 pkt 1 lit. b) gdy spółka nie jest nowa tylko przekształcana z innej

Do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego

 

Rodzaj podatnika Stawka podatku ECIT
Mały podatnik 10%
Podatnik rozpoczynający działalność 10%
Inny podatnik 20%

Brak jest możliwości obniżenia podatku dzięki inwestycją ta jak to jest w roku 2021

Ryczałt ECIT opłacany jest przez spółkę w chwili wypłaty dywidendy dla wspólnika lub gdy przychód jest opodatkowany z innego tytułu tak jak np. prezenty, darowizny

DYWIDENDA WYPŁACANA ZE SPÓŁKI ESTOŃSKIEJ

19% zryczałtowany podatek (od dywidendy), pomniejszony o kwotę stanowiącą90% kwoty odpowiadającej iloczynowi % udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany –w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Przykład: Uchwała wypłaty z zysku dla wspólników dywidendy 100 000 zł

 1. ECIT 100.000 X 10% = 10 000 – zapłata przez spółkę podatku

Dywidenda dla wspólnika/wspólników (liczona jako 1 wspólnik 100% udziałów dla urealnienia przykładu kwotowo)

 1. 100 000 – 10 000 tj. 90 000 – wypłata dywidendy dla wspólnika

Podatek od dywidendy

 • (90 000 X 19%) – (90% X10 000) = 17 100 – 9 000 = 8 100 – zapłata podatku przez wspólnika

Podatek zapłacony przez spółkę i udziałowca 18 100 zł