Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Termomodernizacja to:

  • ulepszenie, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, dzięki któremu zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła – budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia i spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wydatki, które umożliwiają zastosowanie ulgi:

  • są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek,
  • posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,
  • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone tobie w jakiejkolwiek formie,
  • nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniłeś w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł – na wszystkie wydatki związane z termomodernizacją. Faktury dokumentujące wydatki winny być fakturami VAT od podatnika czynnego lub faktury zawierające podatek od wartości dodanej wystawione przez podatnika państwa członkowskiego UE.

Wydatki można odliczać przez 6 lat.

Jeśli w okresie trzech lat nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będziesz musiał zwrócić ulgę.